Ons Privacy Beleid

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Forus-P bv (hierna ForusP), een in Nederland geregistreerd bedrijf (KvK nummer: 09072040, btw nummer: NL 8208.47.781.B.01), gevestigd op het adres Parallelweg 36, 6922 HR, Duiven.

ForusP verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze service/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Doeleinden van de verwerking

ForusP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het gebruik maken van onze dienstverlening.
 • Het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website.
 • Het uitvoeren van financiële verantwoording.
 • Het registreren van sollicitanten en medewerkers.
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de contactformulieren op de website.
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via WhatsApp.
 • Het informeren over wijzigingen, storingen en onderhoud aan onze diensten.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Grondslag voor gegevensverwerking

ForusP mag alleen persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Wettelijke grondslag.
 • Uitvoering van een overeenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang.
 • Toestemming.
 • Vitale belangen van de betrokkenen.

Persoonsgegevens

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die worden uitgevoerd op onze site):

 • Naam en contactgegevens contactpersoon
 • (Zakelijk) adresgegevens
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Eventuele informatie die u invult als inhoud van een bericht
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele referenties

Verstrekking aan derden

Het kan voorkomen dat ForusP uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Categorieën van ontvangers

 • IT-leveranciers en – dienstverleners

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met ForusP. Dit kan telefonisch, via de contactformulieren, via mail of via WhatsApp. Indien u contact opneemt met ForusP via WhatsApp, worden uw persoonsgegevens verwerkt via WhatsApp. Lees hier het privacybeleid van WhatsApp.

reCAPTCHA

ForusP maakt gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om de website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een bezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google.

Bewaartermijnen

ForusP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dienen wij persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld in het kader van de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • U hebt recht op inzage: U kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • U hebt recht op rectificatie en aanvulling: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • U hebt recht op gegevens portabiliteit: U hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt een verzoek daarvoor sturen naar privacy@forus-p.com.

Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Beveiliging persoonsgegevens

ForusP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ForusP op nummer +31 (0)481 377265 of via privacy@forus-p.com.

Wanneer u onze geautomatiseerde security scans gebruikt, dan worden door onze scanner geen persoonsgegevens ingezien, verzameld of bewaard. De scanner zoekt naar fouten in de software maar zoekt niet naar gegevens in een database. Wanneer een fout ontdekt wordt, zal de scanner dit slechts melden. Als er door een fout in de software toch persoonsgegevens kunnen worden ingezien, dan wordt dit als een datalek aan u gemeld.

Wanneer wij een pentest op uw website uitvoeren, dan worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of bewaard. Als er door een fout in de software persoonsgegevens kunnen worden ingezien, dan wordt dit als een datalek aan u gemeld.

Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Forus-P BV
Parallelweg 36
6922 HR Duiven
Nederland

Website: https://forus-p.com
Email: privacy@forus-p.com
Telefoonnummer: +31 (0)481 377265